php编程 会员号和密码

会员号12位,前6位为100508,后6位生成不含4的随机数;密码16位数字,生成1000个不重复的。

20141220143222

<?php
//会员号不含4
function getRandStr($length) {
$str = '012356789';
$randString = '';
$len = strlen($str)-1;
for($i = 0;$i < $length;$i ++){ $num = mt_rand(0, $len);
$randString .= $str[$num]; }
return $randString ;
}
$chang='100508';
//password
function getpwd($length) {
$str = '0123456789';
$randString = '';
$len = strlen($str)-1;
for($i = 0;$i < $length;$i ++){ $num = mt_rand(0, $len);
$randString .= $str[$num]; }
return $randString ;
}
//会员12位,开头用100508;和数字16位密码输出
for($a=1;$a<=1000;$a++){
echo $chang;
print_r(getRandStr(6));echo '&nbsp;&nbsp';print_r(getpwd(16));
echo "<br />";
}

?>

本文固定链接: http://blog.wmphp.com/1781.html | 速光网络博客

该日志由 admin 于2014年12月19日发表在 PHP 分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。
原创文章转载请注明: php编程 会员号和密码 | 速光网络博客

php编程 会员号和密码:等您坐沙发呢!

发表评论


快捷键:Ctrl+Enter